Vegetarian Main Course

Matar Paneer

Matar paneer

Palak Paneer

Palak Paneer

Shahi Paneer

Shahi paneer

Paneer Bhurji

Mince Paneer

Mixed Vegetable Sabji

Mixed Vegetable Sabji

Vegetable Korma

Vegetable Korma

Gobi Korma

Gobi Korma

Vegetable Kofta

Vegetable Kofta

Malai Kofta

Malai Kofta

Pakora Curry

Pakora Curry

Saag

Saag

Aloo Gobi

Aloo Gobi

Aloo Sabji

Aloo Sabji

Aloo Baingan

Aloo Bengan

Baingan / Batauw

Aloo Bengan

Karela

Karela

Tinde

Tinde

Bhindi

Bhindi

Shimla Mirch

Bhindi

Chole / Chana

Chana Curry

Chana Daal

Chana Daal

Masar Daal

Masar Daal

Daal Makhni

Daal Makhni

Karri

Karri

Rajma

Rajma